:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 042-398226 โทรสาร : 042-398227

การกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นายสุชาติ พลอาษา
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางสาวภรภัทร สายทองยนต์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางเวียงพิง โคตรสาขา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายทวีป ชินรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ