:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 042-398226 โทรสาร : 042-398227

หัวหน้าส่วนราชการ
นายรักชาติ ชาติชำนิ
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
นายรักชาติ ชาติชำนิ
รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
นายเรืองวุฒิ สิงห์หลง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทร 062-0645288
นางสุธนี หัวดอน
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 086-4945632
นายบุญจันทร์ จันทะสงเคราะห์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน
เบอร์โทร 089-2429440
นายสุชาติ พลอาษา
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เบอร์โทร 089-7225414
นางสายชล โนวฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร 093-3233830
นางทัศน์วรรณ พลอุทัย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร 093-3217400
นางสาวรัตติยากร คนคม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร 098-1022518
-ว่าง-
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน เทศบาล 1 โสกคูณ
เบอร์โทร 086-2450836