:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 042-398226 โทรสาร : 042-398227

คณะผู้บริหาร
นายธงชัย รัตวร
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเกิ้ง
เบอรโทร 089-6227555
นายสมคิด ศรีวรสาร
รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยเกิ้ง
เบอร์โทร 081-8737794
-ว่าง-
รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยเกิ้ง
นายเดชา เขียวระยับ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลห้วยเกิ้ง
เบอร์โทร 087-2245711
นายวิชัย แสนหล้า
เลขานุการ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเกิ้ง
เบอร์โทร 082-7383034