:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 042-398226 โทรสาร : 042-398227

สมาชิกสภาเทศบาล
นายประสิทธิ์ แสนสุข
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
นางสายใจ ลี
รองประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
นายสุนันท์ ภูลายดอก
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
นายทองใบ จิตธรรมมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง เขต1
นางพุทธา โสดาวัต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง เขต1
นางชุติกาญจน์ ไชยเค้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง เขต1
นายบุญเรือง เพชรภักดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง เขต1
นายบุญเรียง แสนณรงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง เขต1
นายประสิทธิ์ แสนสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง เขต1
นายอดุลยศักดิ์ ทิมินกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง เขต2
นายชรินทร์ เกตดี
สมาชิสภาเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง เขต2
นายประสิทธิ์ สุวรรณลี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง เขต2
นายสุนันท์ ภูลายดอก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง เขต2
นายสมประสงค์ แสงจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง เขต2
นางสายใจ ลี
สมาชิสภาเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง เขต2