:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 042-398226 โทรสาร : 042-398227

อำนาจหน้าที่

อนึ่ง เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง ยังมีอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติเฉพาะเกี่ยวกับการอนุญาต ไม่อนุญาต

หรือกระทำการทางปกครองอื่นตามกฎหมายเฉพาะ เช่น พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ พระราชบัญญัติงานทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ (เฉพาะการแจ้งเกิดแจ้งตาย) เป็นต้น